mc-design-logo
Algemene Voorwaarden
1. DEFINITIES
1. “Addendum inzake gegevensverwerking”: het addendum inzake gegevensverwerking zoals gevoegd als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden in geval van gegevensverwerkingen door MC Design BV in de zin van artikel 11.3 hieronder 2. “Algemene Voorwaarden”: huidige algemene voorwaarden van MC Design BV. 3. “Creatie”: elke creatie, werk, inspanning, concept, idee, ontwerp, tekening, schets, logo, plan, vormgeving, verbetering, wijziging, oplossing, systeem, product, uitvinding, methode, werkwijze, opzoeking, ontwikkeling, proces, studie, schema, analyse, document, rapport, onderzoek, realisatie, knowhow, databank, Dienst, PowerPointpresentatie(s), marketing- en/ of opleidingsmateriaal, cursus, tekst(en), video’s, audiovisuele creaties (met of zonder geluid), website(s), applicaties, foto’s, enige andere content of informatie dan wel eender welke creaties, intellectuele prestatie of resultaat van elke intellectuele of scheppende activiteit, van welke aard dan ook, in welke uitdrukkingsvorm of op welke drager dan ook. 4. “Diensten”: de door MC Design BV aangeboden en/of in opdracht van de Klant uitgevoerde diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot diensten inzake grafisch ontwerp, branding, ontwerp van logo’s en huisstijlen, drukwerk, promotiemateriaal, marketingmateriaal, belettering, wrap en stickers, textielbedrukking, webdesign en hosting en/of andere activiteiten en diensten in dit verband. 5. “MC Design BV”: Melissa Casier, gevestigd te Roeselarestraat 140, 8840 Oostnieuwkerke – Staden en met ondernemingsnummer 0774.749.094. 6. “Klant”: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die voor beroepsmatige doeleinden optreedt. 7. “Intellectuele Eigendomsrechten”: alle huidige of toekomstige (intellectuele eigendoms) rechten en aanspraken, in de ruimste zin, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en naburige rechten softwarebescherming, databankbescherming, tekeningen en modellenrechten, merkenrechten, octrooirechten, handelsnamen en domeinnamen, met inbegrip van (het recht tot) het aanvragen van de verlening van dergelijke rechten. 8. “Overeenkomst”: de tussen MC Design BV en de Klant gesloten overeenkomst(en) in verband met de Producten en/of Diensten, met inbegrip van offertes, bestelbonnen, orders, de huidige Algemene Voorwaarden en de eventuele overige bijlagen bij deze Overeenkomst die er integraal deel van uitmaken. 9. “Overmacht”: de gebeurtenis die de nakoming van de verbintenis(sen) van MC Design BV redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht een vreemde oorzaak of geval van Overmacht voor MC Design BV uit te maken: uitval van internetverbindingen of elektronische communicatienetwerken, problemen met of storingen of defecten in hardware of software, het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van (computer)systemen, staking, lockout, oorlog, overheidsverplichting, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, pandemie, ziekte, de dwingende overheidsmaatregelen ten gevolge van epidemieën, pandemieën of ziektes, brand, overstroming, sneeuwval, storm, aardbeving, natuurramp, defect van machines, apparatuur of hardware, verkeershinder, te late (op)levering door leveranciers, dienstverleners, onderaannemers of partners, insolventie van leveranciers, dienstverleners, onderaannemers of partners en iedere vreemde oorzaak van leveranciers, dienstverleners, onderaannemers of partners. Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor MC Design BV onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn. 10. “Producten”: de door de Klant bestelde en door MC Design BV voor de Klant ontworpen, geleverde of ontwikkelde producten zoals drukwerk, belettering en wrap (folie), promotie- of marketingmateriaal of websites en zoals nader bepaald en omschreven in de Overeenkomst. 11.“Vergoeding”: de vergoeding(en) (en prijzen) bepaald in de Overeenkomst.
2. ALGEMENE BEPALINGEN
2.1. De Klant bevestigt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden. 2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn integraal en exclusief van toepassing op elke order, bestelling, elke offerte van, elke Overeenkomst met, elke verkoop, levering en/of plaatsing van Producten door, uitvoering van Diensten door, iedere factuur van, en, in het algemeen, elke verrichting of activiteit van MC Design BV, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 2.3. De Klant erkent en aanvaardt dat de toepassing van zijn eventuele eigen algemene of bijzondere (factuur)voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten en dat de Algemene Voorwaarden steeds voorrang hebben op de eventuele voorwaarden van de Klant. 2.4. De tekst van deze Algemene Voorwaarden is tevens te raadplegen onder de rubriek ‘Algemene Voorwaarden’ op de website van MC Design BV. 2.5. Eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen tussen MC Design BV en de Klant hebben, in geval van tegenstrijdigheid, steeds voorrang boven deze Algemene Voorwaarden. 2.6. De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst heeft op geen enkele wijze de nietigheid, ongeldigheid en/of nietuitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst tot gevolg. In geval één van de bepalingen enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden partijen geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen. 2.7. MC Design BV heeft het recht om voor de levering van de Producten en/of de uitvoering van de Diensten beroep te doen op derden zoals externe dienstverleners, leveranciers of partners, zonder dat de Klant hiervan vooraf op de hoogte moet worden gesteld (en onverminderd de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de AVG) en het Addendum inzake gegevensverwerking). De Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden dekken op geen enkele wijze de voorwaarden van deze derden. 2.8. MC Design BV is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren aan de Klant. 2.9. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden, leidt in geen geval tot de nietigheid van het geheel ervan. In de verhouding met consumenten in de zin van artikel I.1., 2° Wetboek Economisch Recht worden de bedingen uit de Algemene voorwaarden die strijdig zijn met artikels VI.82 t.e.m. V.84 van het Wetboek Economisch Recht voor niet geschreven gehouden. 2.10. Deze Algemene Voorwaarden gelden steeds onverminderd de dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (met inbegrip van de relevante bepalingen in het Wetboek Economisch Recht). 2.11. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden een bedrag wordt vastgesteld als (schade) vergoeding die de Klant als consument verschuldigd zou zijn te betalen aan MC Design BV wanneer eerstgenoemde haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, wordt voorzien in een gelijkwaardige (schade)vergoeding voor de Klant ten laste van MC Design BV in geval deze laatste in gebreke zou blijven t.a.v. de Klant. 2.12. De Klant erkent en aanvaardt dat MC Design BV, behoudens schriftelijk anders overeengekomen, de (vennootschaps-, handels-, merk- en/of domein)na(a)m(en), (merk) teken(s) of logo(‘s) van de Klant, alsook de in opdracht van de Klant uitgevoerde Producten of Diensten mag vermelden en/of gebruiken in haar referentieportfolio en/of voor haar eigen marketingdoeleinden (met inbegrip van vermelding en/of gebruik op de website en/ of sociale media pagina’s van MC Design BV).
3. BESTELLINGEN, ORDERS – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de offertes van MC Design BV louter informatief en geldig gedurende dertig (30) dagen. De offertes van MC Design BV houden van de zijde van MC Design BV geen aanbod, maar enkel een voorstel tot contracteren in. 3.2. Een bindende Overeenkomst komt slechts tot stand op het ogenblik dat MC Design BV een door de Klant gedateerd en ondertekend orderformulier ontvangt en MC Design BV vervolgens schriftelijk of door uitvoering ervan het order aanvaardt of bij ondertekening van de Overeenkomst.
4. PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN MC DESIGN BV
4.1. Algemeen 4.1.1. De Producten en/of Diensten worden geleverd zoals omschreven op de offerte, factuur of het order dan wel in de Overeenkomst. 4.1.2. De gebeurlijke garantie op de Producten of onderdelen ervan is de garantie zoals deze geleverd wordt door de fabrikanten, producenten of leveranciers van de Producten (zo van toepassing en indien de Producten niet op maat ontwikkeld of gemaakt werden door MC Design BV). 4.1.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door MC Design BV meegedeelde leverings- of uitvoeringstermijnen louter indicatief en afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten, Diensten of onderdelen ervan. Het overschrijden van de aangegeven leverings- of uitvoeringstermijnen door MC Design BV zal geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of prijsvermindering, noch tot een beëindiging van de Overeenkomst. 4.1.4. De Klant aanvaardt en erkent dat MC Design BV de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de gebeurlijke fabrikanten, producenten of leveranciers van de Producten of van onderdelen ervan dan wel van materialen m.b.t. de Producten, ten aanzien van MC Design BV kunnen inroepen, eveneens aan de Klant kan tegenwerpen. Indien dergelijke fabrikanten, producenten of leveranciers door welke oorzaak ook, in gebreke blijven te leveren of niet tijdig (genoeg) te leveren, is MC Design BV jegens de Klant niet aansprakelijk. 4.1.5. De Klant zal MC Design BV steeds alle informatie bezorgen en de nodige medewerking verlenen om de Producten (goed) te ontwerpen, ontwikkelen, leveren en plaatsen of de Diensten (goed) uit te voeren en/of enige risico’s in dit verband te vermijden of in te perken. De Klant garandeert ook over de nodige toestemmingen te beschikken (bv. in het kader van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de AVG) teneinde MC Design BV toe te laten haar Diensten correct en tijdig uit te voeren. Elke vertraging of gebrekkige levering of uitvoering veroorzaakt door een niet, gebrekkige of vertraagde aanlevering van noodzakelijke informatie (of door het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie) valt buiten de verantwoordelijkheid van MC Design BV. MC Design BV is desgevallend op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de Klant of derden hierdoor zou lijden. 4.1.6. De Klant is steeds en als enige verantwoordelijk voor alle voor de Diensten vereiste vergunningen en toelatingen dewelke desgevallend voor de aanvang van de Diensten aan MC Design BV moeten worden voorgelegd. Eventuele schadevergoeding, boetes of vertragingen en, in het algemeen, de gevolgen van stopzetting van de Diensten naar aanleiding van het voorgaande vallen integraal en uitsluitend ten laste van de Klant. 4.1.7. Alle door de Klant bestelde wijzigingen van de Producten of Diensten dan wel bestelde meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor vereisen het voorgaande akkoord van zowel de Klant als MC Design BV en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen, bijvoorbeeld door de niet geprotesteerde uitvoering van de Diensten door MC Design BV. 4.1.8. MC Design BV behoudt zich het recht voor om voor doelstellingen van service, onderhoud, verbetering en/of beveiliging van de website(s), Diensten en/of de systemen van MC Design BV, de toegang tot de website(s), Diensten en/of (onderdelen van) haar systemen (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien dit naar de mening van MC Design BV nodig is, zonder de Klant hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te stellen. 4.2. Belettering – wrap 4.2.1. Onverminderd artikel 9 hieronder, erkent en aanvaardt de Klant dat bij belettering of wrap door MC Design BV dan wel soortgelijke Producten of Diensten: i. de Producten en in het bijzonder de folie aan een temperatuur vanaf zeven (7) graden onder het vriespunt kan loskomen. MC Design BV is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk; ii. de Producten en in het bijzonder de folie bij hoge temperaturen kan smelten. MC Design BV is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk; iii. een bezoek aan een carwash of wanneer het voertuig van de Klant op enigerlei andere wijze in aanraking komt met water of vloeistoffen binnen een periode van veertien (14) kalenderdagen na de uitvoering van de belettering of wrap, de Producten, in het bijzonder de folie, kunnen beschadigen. MC Design BV is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk; iv. het blootstellen van het voertuig aan vriesweer tijdens de eerste vierentwintig (24) uur na uitvoering van de belettering of wrap, de Producten, in het bijzonder de folie, kunnen worden beschadigd. MC Design BV is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. De Klant verbindt zich ertoe het voertuig de eerste vierentwintig (24) uur na uitvoering van de belettering of wrap binnen te plaatsen; v. geen bijtende producten of andere schadelijke stoffen mogen worden gebruikt die de Producten, in het bijzonder de folie, kunnen beschadigen, noch gebruik mag gemaakt worden van een hogedrukreiniger op een afstand van minder dan dertig (30) centimeter tot het voertuig die de Producten, in het bijzonder de folie, kan beschadigen. MC Design BV is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. 2. Enige risico’s in verband met hetgeen bepaald wordt in artikel 4.2.1 vallen integraal ten laste van de klant en kunnen geen aanleiding geven tot enige (schade)vergoeding in hoofde van MC Design BV. 5.3. Webdesign – websites – andere digitale Diensten 5.3.1. Onverminderd artikel 5 hieronder behoudt MC Design BV de (materiële) eigendom van de door haar in opdracht van de Klant ontwikkelde website tot op het ogenblik dat MC Design BV integrale betaling van de Klant heeft ontvangen. Niettemin, en onverminderd artikel 4.3.2 hieronder, zullen alle risico’s van verlies, vernietiging of beschadiging van de Website integraal gedragen worden door de Klant vanaf de (op)levering. Tot zolang de Klant de website en de uitvoering van de Diensten niet of niet integraal heeft betaald, is het de Klant verboden eender welke daad van beschikking te stellen m.b.t. de website, met inbegrip van verkoop, ruil, schenking, licenties, lening of inpandgeving. 5.3.2. Bij het einde van de implementatie of vanaf de (op)levering van de website is de Klant gehouden (samen met MC Design BV) de website te testen en te controleren op gebreken of niet-conformiteit gedurende een periode van twee (2) weken. Indien tijdens deze testperiode blijkt dat de website gebreken of fouten bevat, zal de Klant deze uiterlijk op de laatste dag van voormelde testperiode schriftelijk meedelen aan MC Design BV. MC Design BV zal de binnen de testperiode opgeworpen gebreken naar best vermogen trachten te herstellen. MC Design BV heeft hierbij het recht om tijdelijke oplossingen aan te brengen. De website zal tussen de Klant en MC Design BV gelden als definitief aanvaard op de eerste dag na voormelde testperiode. 5.3.3. Eventuele klachten m.b.t. gebreken, fouten of niet-conformiteit van de website schorten de (betalings)verplichtingen van de Klant in het kader van de Overeenkomst geenszins op. 5.3.4. Onverminderd artikel 4.1.7 hierboven, erkent en aanvaardt de Klant dat elke tussenkomst van MC Design BV voor wijzigingen, meerwerken, onderhoud en/of reparatie m.b.t. de website(s) van de Klant tot gevolg kan hebben dat de website(s) en/of de gegevens op of verbonden aan de website(s) tijdens de duur van deze tussenkomsten niet beschikbaar of onbruikbaar kunnen zijn, zonder dat MC Design BV hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat de Klant recht heeft op enige (schade)vergoeding in dit verband. 5.3.5. De bepalingen van huidig artikel 4.3 gelden enkel voor (de onderdelen van) de website die het voorwerp uitmaakt van de Overeenkomst. MC Design BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of fouten m.b.t. en/of kan geen enkele garantie leveren voor (i) producten, websites, software en/of diensten van derden en/of (ii) door derden verrichte wijzigingen, herzieningen of uitbreidingen van of met betrekking tot de website. 5.3.6. Enkel de Klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de website maakt en/of de doeleinden waarvoor hij de website gebruikt. 5.3.7. Onverminderd artikel 9 hieronder, is MC Design BV niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, zowel directe als indirecte schade en/of gevolgschade, die zou voortvloeien uit: i. eventuele storingen, fouten, onderbrekingen, virussen of gebreken in of het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn of functioneren van de (computer)systemen van de Klant; ii. (de inhoud van) de (persoons)gegevens of informatie die via de Diensten worden bewaard of uitgewisseld, onverminderd de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de AVG) en de bepalingen van het addendum inzake gegevensverwerking; en iii. onderbrekingen in de Diensten als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen, server of internet malfuncties of Overmacht. 8. In geval van technische problemen, is MC Design BV gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de website of Diensten en/of haar systeem of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken en/of andere passende maatregelen te nemen indien dit naar de mening van MC Design BV nodig is, zonder de Klant daarvan vooraf op de hoogte te stellen en zonder dat MC Design BV enige (schade)vergoeding aan de Klant verschuldigd is als gevolg daarvan. 3.4. Technische ondersteuning en onderhoud Voor diensten van technische ondersteuning of onderhoud, met inbegrip van content management, aanpassingen aan bestaande content, invoegen van nieuwe content, doorvoeren van updates en upgrades aan de website, beveiliging van de website en/of het maken van back-ups m.b.t. de website, kan de Klant een afzonderlijke overeenkomst sluiten met MC Design BV. In ieder geval worden voormelde diensten gefactureerd overeenkomstig de op het moment van kracht zijnde uurtarieven van MC Design BV vermeld in de Overeenkomst en/of op de offerte(s). 3.5.Hosting 3.5.1. De Klant erkent en aanvaardt dat MC Design BV voor de hosting van de website, waarvoor de Klant desgevallend een afzonderlijke overeenkomst sluit met MC Design BV, beroep doet op externe dienstverleners of onderaannemers (hosting providers) en met deze laatste overeenkomsten heeft gesloten waarin de voorwaarden m.b.t. de hostingdiensten zijn opgenomen. De Klant kan bij MC Design BV te allen tijde kopie opvragen van deze overeenkomsten, tenzij vertrouwelijkheidsverbintenissen dit zouden beletten. 3.5.2. Onverminderd artikel 10 hieronder, de bepalingen van het Addendum inzake gegevensverwerking en de toepassing van dwingende wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de AVG), is MC Design BV voor wat betreft de hostingdiensten niet aansprakelijk voor verlies of inbreuken in verband gegevens of informatie als gevolg van een fout van de Klant. 3.6. Domeinnamen 3.6.1. De Klant erkent en aanvaardt dat MC Design BV voor de registratie en vernieuwing van domeinnamen samenwerkt met (erkende) registrars. De registratie en vernieuwing van domeinnamen is onderworpen aan de voorwaarden zoals vastgesteld in de reglementen en algemene voorwaarden van de verschillende instanties die toezicht houden op en verantwoordelijk zijn voor het toepasselijke domeinnamensysteem. 3.6.2. Voor registraties in het .be domein is DNS Belgium vzw verantwoordelijk. De algemene voorwaarden van DNS Belgium zijn te raadplegen op: https://assets.dnsbelgium.be/ attachment/Enduser_Terms_and_Conditions_nl_v6.1_2.pdf. De Klant verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de toepassing ervan te aanvaarden. 3.6.3. MC Design BV is niet aansprakelijk voor het (al dan niet te kwader trouw) registreren van domeinnamen door derden of het op verzoek van de Klant registreren van domeinnamen die inbreuk zouden maken op rechten van derden.
5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
5.1. MC Design BV behoudt de materiële eigendom van de door haar ontwikkelde, geleverde en/of geplaatste Producten tot op het ogenblik dat MC Design BV integrale betaling door de Klant krachtens de Overeenkomst heeft ontvangen, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van verlies of vernietiging van de Producten integraal gedragen worden door de Klant vanaf het moment dat deze aan hem worden geleverd. Bijgevolg, zolang de verkochte Producten niet integraal betaald zijn en/of de eigendom van de verkochte Producten niet effectief aan de Klant is overgedragen, is het de Klant verboden om eender welke daad van beschikking te stellen aangaande de Producten, daaronder begrepen verkoop, ruil, schenking, uitlening, inpandgeving of eender welke andere daad van beschikking. 5.2. Het eigendomsvoorbehoud is algemeen en geldt eveneens wanneer de Producten waarop het voorbehoud betrekking heeft, verwerkt, vermengd of geïncorporeerd zijn geworden en zelfs wanneer ze doorverkocht worden/werden. In geval van niet- of niettijdige betaling kunnen deze Producten teruggevorderd worden. De eventuele kosten voor demontage, terugname en/of ophaling ervan zijn integraal ten laste van de Klant. 5.3. De Klant verbindt zich ertoe om MC Design BV onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte Producten zou zijn gelegd. 5.4. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten worden op kosten en risico van de Klant door hem bewaard.
6. KLACHTEN – GEBREKEN
6.1. De Klant is gehouden de Producten onmiddellijk bij levering in ontvangst te nemen, te controleren op eventuele gebreken of non-conformiteit en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde Producten overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. 6.2. Elke klacht over de levering van de Producten (niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken) en/of uitvoering van de Diensten moet op straffe van verval behoorlijk gemotiveerd en per aangetekend schrijven geschieden uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen na levering, uitvoering of facturatie. Bij gebrek aan dergelijke klacht wordt de klacht niet aanvaard en als vervallen en onontvankelijk beschouwd en wordt de Klant geacht de Producten en/of de Diensten definitief te hebben aanvaard en afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens MC Design BV. 6.3. Voor verborgen gebreken in de Producten kan MC Design BV enkel worden aangesproken binnen de hierna volgende grenzen: (i) iedere klacht moet binnen twee (2) maanden na de ontdekking ervan bij aangetekend schrijven aan MC Design BV worden gericht met een nauwkeurige opgave van het voorwerp van de klacht en de Producten waarop de klacht betrekking heeft; (ii) het recht om een klacht in te stellen vervalt in ieder geval na één (1) jaar, te rekenen vanaf de levering en controle van het Product, zoals bepaald in artikel 6.1. hierboven. Deze bepaling geldt uitsluitend bij verkoop van Producten, zonder plaatsing. 6.4. Aangepaste, beschadigde of verwerkte Producten worden onder geen enkel beding teruggenomen en/of terugbetaald. 6.5. Een klacht verleent de Klant niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden, noch het recht om de inontvangstneming of de betaling van de Producten of Diensten te weigeren, noch het recht om schadevergoeding te eisen. 6.6. Het in dit artikel bepaalde geldt onverminderd bijzondere garantiebepalingen die desgevallend tussen MC Design BV en de Klant zijn overeengekomen.
7. PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALING
7.1. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, worden de prijzen voor de Producten en/ of Diensten van MC Design BV bepaald in de Overeenkomst. 7.2. Alle prijzen zijn steeds exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege, van welke aard dan ook, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zouden worden ingevoerd, die steeds integraal ten laste van de Klant vallen. 7.3. MC Design BV is gerechtigd om op basis van de offerte, order, bestelling(en) of Overeenkomst (nader overeen te komen) voorschotten te factureren aan de Klant vooraleer enige Diensten worden uitgevoerd of Producten worden geleverd. 7.4. MC Design BV heeft het recht om de prijs jaarlijks en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen te verhogen in geval van (i) een verhoging van één of meer reële kostprijsfactoren (m.i.v. de prijzen van de gebruikte materialen, grondstoffen en energie, loonkost en wisselkoersen) of (ii) een verhoging van overheidsheffingen, al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. Op verzoek van MC Design BV kan de prijs bv. worden herzien volgens de volgende formule: p = P [a x (M/M°) + b x (S/S°) + c] .De gebruikte tekens staan voor de volgende prijselementen: p = de herziene prijs, P = de prijs zoals initieel vastgesteld, S=het indexcijfer van de arbeidskosten, vastgesteld tijdens de uitvoering (index Agoria), S°=het indexcijfer van de arbeidskosten, geldend bij de ondertekening van de overeenkomst (index Agoria), M=het indexcijfer van de materiaalkosten, vastgesteld tijdens de uitvoering (index Agoria) en M°=het indexcijfer van de materiaalkosten, geldend bij de ondertekening van de Overeenkomst (index Agoria). In bovenstaande herzieningsformule hebben de coëfficiënten a, b en c respectievelijk de hieronder opgegeven vaste waarden: a=0,40; b=0,40; c=0,20. De herziening heeft plaats bij iedere betaling van een schijf of voorschot. 7.5. Eventuele wijzigingen aan de Producten of Diensten en/of meerwerken zullen bijkomend worden gefactureerd overeenkomstig de op het moment van de bijkomende opdracht van kracht zijnde prijzen of tarieven van MC Design BV. 7.6. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle facturen van MC Design BV binnen de vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum door de Klant te worden betaald. 7.7. De Klant aanvaardt, voor zover als nodig, dat hij elektronische facturen ontvangt of kan ontvangen van MC Design BV. 7.8. Een door de Klant geprotesteerde factuur dient op straffe van verval binnen de tien (10) kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van MC Design BV, met de reden(en) van protest. 7.9. Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft MC Design BV van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag of, indien van toepassing en zo deze hoger zou zijn, aan de interestvoet voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldatum van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 100,- EUR, en en dit onverminderd het recht van MC Design BV op een vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) ingeval een gerechtelijke invorderingsprocedure dient gevoerd te worden en telkens onverminderd het recht van MC Design BV een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bovendien heeft MC Design BV, bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, het recht op betaling door de Klant van de door MC Design BV gemaakte herinneringskosten en aanmaningskosten o.b.v. de geldende tarieven, zijnde 15,- EUR voor een tweede schriftelijke aanmaning en 20,- EUR per aanmaning vanaf de derde schriftelijke aanmaning. Ten slotte zijn bij de invordering van onbetaalde facturen, in het geval dat de Klant in het ongelijk wordt gesteld door de bevoegde rechtbank, alle (buitengerechtelijke en gerechtelijke) invorderingskosten integraal voor rekening van de Klant. Het voorgaande geldt telkens onverminderd het recht van MC Design BV een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. 7.10. MC Design BV heeft het recht om betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, conventionele forfaitaire schadevergoeding(en) en moratoire interesten, alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom. 7.11. MC Design BV heeft het recht om alle bedragen die zij aan de Klant uit welken hoofde ook verschuldigd zou zijn, te compenseren met de bedragen die de Klant aan MC Design BV verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet opeisbaar zijn. Compensatie door de Klant is evenwel niet toegestaan. 7.12. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De aldus opeisbaar geworden facturen geven eveneens vanaf de datum van opeisbaarheid recht op de moratoire interesten en de forfaitaire schadevergoeding bedoeld in artikel 7.9 hierboven. 7.13. Indien de Klant uit meerdere personen (natuurlijke of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe de overeenkomst met MC Design BV hen verplicht. 7.14. Gebeurlijke klachten zoals bedoeld in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden ontslaan de Klant niet van zijn verplichting tot betaling van de factu(u)r(en) van MC Design BV. 7.15. Indien de klant een consument is en MC Design BV in gebreke blijft om tijdig bepaalde sommen aan de klant (terug) te betalen, kan deze in toepassing van artikel VI.83, 17° Wetboek Economisch Recht aanspraak maken op eenzelfde vergoeding(en) als deze bepaald in artikel 7.9. hierboven.
8. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST – WANPRESTATIES
8.1. De Overeenkomst kan een aflopende overeenkomst zijn beperkt tot één of meerdere of bepaalde Producten en/of Diensten. De Overeenkomst kan ook worden aangegaan (i) ofwel voor onbepaalde duur in welk geval elk van de Partijen de Overeenkomst kan beëindigen per aangetekende brief mits het respecteren van een opzegtermijn van twee (2) maanden; (ii) ofwel voor een duurtijd van één (1) jaar waarbij de Overeenkomst automatisch en van rechtswege telkens opeenvolgend verlengd wordt voor een (nieuwe) termijn van één (1) jaar, tenzij één van de Partijen uiterlijk twee (2) maanden voor het verstrijken van de contractuele duurtijd de Overeenkomst heeft opgezegd per aangetekend schrijven gericht aan de andere Partij. De kennisgeving van een opzegging geschiedt steeds per aangetekende brief waarin het begin en het einde van de opzeggingstermijn wordt aangegeven. Voormelde aangetekende brief heeft uitwerking de derde werkdag na de datum van verzending. 8.2. MC Design BV heeft het recht om haar verbintenissen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, in het geval de Klant te kort komt aan zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot het gebrek aan integrale betaling op de vervaldag van een of meerdere facturen, zelfs in het kader van een andere overeenkomst met MC Design BV dan degene waarop de wanprestatie betrekking heeft of wanneer MC Design BV gerechtvaardigde twijfel heeft over de kredietwaardigheid en solvabiliteit van de Klant en het aannemelijk zou zijn dat de Klant niet aan zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen. In voorkomend geval (van opschorting) is MC Design BV op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de Klant, zijn klanten, of andere derden hierdoor zouden lijden (met inbegrip van gebeurlijk verlies van gegevens, onmogelijkheid voor de Klant om toegang te verkrijgen tot elektronische documenten of gegevens). Voormelde opschorting impliceert o.m. dat MC Design BV de toegang tot de website kan opschorten met de eventuele onmogelijkheid voor de Klant om nog elektronische werkzaamheden te verrichten met de blokkering van de toegang tot de website en/of gegevens in dit verband als gevolg, geen nieuwe back-up van de data van de Klant dient te maken en de eventueel gemaakte back-ups onbeschikbaar zal maken (onder voorbehoud van toepassing van dwingende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de AVG). 8.3. Indien de Klant één of meer van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, heeft MC Design BV bovendien het recht de Overeenkomst met de Klant zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de Klant. MC Design BV kan de Overeenkomst met de Klant slechts buitengerechtelijk ontbinden overeenkomstig huidig artikel 8.3 indien MC Design BV de Klant per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en de Klant heeft nagelaten binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na de poststempel van voormelde ingebrekestelling zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen. 8.4. In geval van ontbinding van de Overeenkomst door MC Design BV lastens de Klant overeenkomstig artikel 8.3 hierboven heeft MC Design BV in voorkomend geval het recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de Klant, forfaitair begroot op 30% van de overeengekomen totaalprijs van de Producten en (nog niet uitgevoerde) Diensten, het voorgaande telkens onverminderd het recht van MC Design BV een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de Klant om tot integrale betaling over te gaan van alle ontwikkelde, geleverde en/of geplaatste (niet teruggenomen) Producten en/of uitgevoerde Diensten. Aldus zal de Klant evenmin recht hebben op terugbetaling van reeds verrichte betalingen. 8.5. MC Design BV kan de Overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd beschouwen mits schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Klant indien de Klant het faillissement aanvraagt, in staat van faillissement zou zijn verklaard, de faillissementsvoorwaarden kennelijk zijn vervuld, bescherming tegen zijn schuldeisers zou hebben aangevraagd (wat dit laatste betreft onder voorbehoud van uitsluiting van deze mogelijkheid door de relevante wetgeving) of er beslist wordt tot (gerechtelijke of buitengerechtelijke) ontbinding en vereffening van de Klant. 8.6. In geval van voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door de Klant of in geval van annulering van Diensten, heeft MC Design BV, in voorkomend geval, het recht op teruggave van de reeds geleverde en/of geplaatste Producten, en/of het recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de Klant forfaitair begroot op 30% van de overeengekomen totale prijs van de Producten en de overeengekomen maar niet uitgevoerde Diensten (d.i. het totaalbedrag zoals bepaald in de offerte of Overeenkomst), het voorgaande telkens onverminderd het recht van MC Design BV een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de Klant om tot integrale betaling over te gaan van alle ontwikkelde en/of geleverde Producten en/of van alle uitgevoerde Diensten.
9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of met opzet gelijk te stellen zware fout, is MC Design BV op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, bijvoorbeeld doch niet beperkt tot tijdverlies, verlies van cliënteel, winstderving, verlies van inkomsten, toename van de algemene kosten, de verstoring van een handelsactiviteit, vorderingen van derden (bijvoorbeeld doch niet beperkt tot klanten van de Klant), laattijdige btw- of belastingaangiftes, reputatieschade, verlies van toekomstige besparingen, personeelskosten, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies aan goodwill of enige andere vorm van economische schade. 9.2. MC Design BV is evenmin aansprakelijk voor de schade die niet alleen te wijten is aan een gebrek in het Product of gebrekkige uitvoering van Diensten, maar ook door een fout of nalatigheid van de Klant of van een persoon voor wie de Klant verantwoordelijk is. 9.3. Onverminderd de overige bepalingen van huidig artikel, kan MC Design BV in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade, van welke aard ook, zowel directe als indirecte en/of gevolgschade die te wijten zou zijn of verband zou houden met: i. het niet naleven van richtlijnen of voorschriften m.b.t. de Producten of Diensten dan wel van toepasselijke wetgeving door de Klant of derden; ii. onvoldoende, onvolledige of foutieve input of informatie van de Klant (onverminderd artikel 4.1.5); iii. enige door de Klant of derden aangebrachte wijzigingen aan of oneigenlijk gebruik van door MC Design BV geleverde Producten of Diensten. 3.4. Voor zover MC Design BV bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, leveringen, productie en/of diensten van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout. MC Design BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de gebeurlijke (externe) leverancier, dienstverlener, onderaannemer of partner in kwestie bereid is te aanvaarden m.b.t. hun producten, werken of diensten. 3.5. De Klant dient MC Design BV integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met de Producten of Diensten dan wel op enigerlei wijze voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. 3.6. In ieder geval is de aansprakelijkheid van MC Design BV jegens de Klant, zowel voor directe als indirecte schade, zelfs in geval van materiële schade, beperkt tot het laagste van volgende bedragen: (i) de (som van de) Vergoedingen die door MC Design BV in het kader van de Overeenkomst werden ontvangen van de Klant voor de Producten en Diensten of (ii) het bedrag waarvoor MC Design BV verzekerd is bij haar BA-verzekeraar(s) krachtens de door MC Design BV afgesloten relevante BA verzekeringspolis(sen). Dezelfde beperkingen gelden indien de uitsluitingen van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel 9 of in andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zouden worden beschouwd. 3.7. Het recht op schadevergoeding jegens MC Design BV vervalt onherroepelijk zes (6) maanden nadat de beweerde fout zich heeft voorgedaan. De Klant dient binnen voormelde termijn een schriftelijke ingebrekestelling te richten aan MC Design BV met een gemotiveerde omschrijving van de beweerde fout. 3.8. Uitsluitend de Klant is tegenover derden volledig aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de plaatsing van de Producten en/of uitvoering van de Diensten in zover MC Design BV geen enkele aantoonbare fout heeft begaan. 3.9. Uitsluitend de Klant is aansprakelijk voor eventuele door de Klant of in zijn opdracht geleverde producten, onderdelen of door de Klant of in zijn opdracht uitgevoerde diensten. Als de Klant aan MC Design BV een bepaalde werkwijze of materialen oplegt van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type, en dit in strijd met het voorbehoud van MC Design BV, wordt deze laatste ontslagen van iedere aansprakelijkheid die het gevolg is van gebreken of schade te wijten aan de keuze van deze werkwijze of materialen.
10. OVERMACHT
10.1. MC Design BV is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen, die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of Overmacht, die haar niet kan worden toegerekend. 10.2. In geval van Overmacht heeft de Klant ten laste van MC Design BV geen enkel recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook. 10.3. Wanneer een geval van Overmacht een onderbreking van de levering en/of plaatsing van de Producten of van uitvoering van de Diensten tot gevolg heeft, wordt de leverings- of uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de levering, plaatsing of de Diensten terug op te starten, zonder dat MC Design BV enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd is. Bijkomende kosten als gevolg hiervan zijn steeds en integraal voor rekening van de Klant.
11. PRIVACY – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
11.1. MC Design BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de (vertegenwoordigers, aangestelden of personeel van de) Klant of van andere betrokkenen in het kader van de Overeenkomst. MC Design BV treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). 11.2. Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacy policy van MC Design BV van toepassing, te raadplegen op haar website. 11.3. Indien en voor zover MC Design BV in het kader van bepaalde Diensten t.a.v. de Klant zou kwalificeren als een verwerker van persoonsgegevens, waarbij zij in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens van bepaalde betrokkenen (bv. klanten, medewerkers, werknemers, aannemers, dienstverleners of leveranciers van de Klant dan wel andere betrokkenen) verwerkt op instructie en ten behoeve van de Klant, zijn de bepalingen van het Addendum inzake gegevensverwerking van toepassing, hetgeen geldt als een overeenkomst inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 28.3 van de AVG. 11.4. In ieder geval en voor zover de Klant verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst, zal de Klant de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de AVG, naleven en alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen opdat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met voormelde wetgeving.
12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
12.1.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoren alle Intellectuele Eigendomsrechten op of verbonden aan Creaties die (gebeurlijke vertegenwoordigers, aangestelden, medewerkers, personeel of dienstverleners van) MC Design BV heeft (hebben) ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot de ontwikkeling, realisatie, levering en/of plaatsing van de Producten (of onderdelen ervan) dan wel uitvoering van de Diensten, tot de exclusieve eigendom van MC Design BV of haar licentiegevers. 12.2.Geen enkele bepaling in de Overeenkomst zal kunnen worden opgevat als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant, tenzij schriftelijk en in afwijking van huidig artikel 12 overeengekomen tussen MC Design BV en de Klant. 12.3. MC Design BV is te allen tijde gerechtigd om haar Producten en/of Diensten te signeren en/of haar (merk- en/of handels)naam, logo of (merk)teken daarop te vermelden Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding(en) van de Intellectuele Eigendomsrechten van MC Design BV te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. 12.4. Het is de Klant niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van MC Design BV of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar ook ter wereld. 12.5. Onverminderd artikel 12.1 hierboven en onder voorbehoud van integrale betaling van alle facturen door de Klant, verleent MC Design BV aan de Klant een exclusieve, nietoverdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om gebruik te maken van de Creaties in het kader van zijn commerciële activiteiten en die door MC Design BV voor de Klant ontwikkeld werden in het kader van de Overeenkomst en waaraan Intellectuele Eigendomsrechten verbonden zijn. Voormelde licentie geldt uitsluitend voor het gebruik van de betreffende Creatie(s) door de Klant zelf en, indien er in het kader van een Product of Dienst, meerdere ontwerpen werden tot stand gebracht door MC Design BV, enkel voor het door de Klant gekozen ontwerp.
13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
13.1. De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. 13.2. Voor elk geschil dat tussen MC Design BV en de Klant zou kunnen ontstaan inzake het sluiten, de interpretatie, de uitvoering, de opschorting of de beëindiging van de Overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van Ieper, afdeling(en) Ieper bevoegd.

logo ontwerp
grafisch ontwerp
huisstijl ontwerp
ontwerp beursstand
sociale media ontwerp
naamontwikkeling

visitekaartjes
flyers/ folders
brochures
posters
boeken
briefpapier
presentatiemappen
doordruksets
notablokken
verpakkingen
gadgets

landingspagina
website
webshop
lokale shops
hosting en domeinnaam
mailing
emailhandtekening
sociale media
Google My Business

voertuigbelettering
raambelettering
gevel belettering
carwrapping
zandstraalfolie
one way vision
magneetstickers
materiaal stickers
anti-diefstal stickers
signalisatie

borden
spandoeken
vlaggen
roll up banners
gevelletters
textielframes
signalisatie
fotoproducten
lichtbakken
gevelbannier
paalbannier
gadgets

alle textiel is mogelijk
flex
borduren
printflex druk
zeefdruk
DTF druk
batches

je mag

gezien worden

je mag

gezien worden